Допълнителни общи условия на Google Chrome и Chrome OS

С използването на Chrome или Chrome OS приемате Общите условия на Google на адрес https://policies.google.com/terms и настоящите Допълнителни общи условия на Google Chrome и Chrome OS.

Допълнителните общи условия на Google Chrome и Chrome OS се прилагат към версията на изпълнимия код на тези продукти. По-голямата част от изходния код на Chrome е налице безплатно съгласно лицензи за софтуер с отворен код на адрес https://code.google.com/chromium/terms.html.

Използването от ваша страна на определени компоненти от Chrome и Chrome OS е предмет на следните условия:

AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА AVC ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ДРУГИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА, ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome може да включва един или повече компонента, предоставени от Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited (наричани събирателно „Adobe“). Използването от ваша страна на Софтуера от Adobe, както е предоставен от Google („Софтуер от Adobe“), е предмет на следните допълнителни условия („Условия на Adobe“). Вие, физическото или юридическото лице, получаващо Софтуера от Adobe, се наричате по-долу „Подлицензополучател“.

1. Ограничения за лиценза.

(a) Flash Player, версия 10.x е разработен само като приставка за браузър. Подлицензополучателят не може да променя или разпространява този Софтуер от Adobe за други цели, освен като приставка за браузър за възпроизвеждане на съдържание в уеб страница. Например Подлицензополучателят няма да променя този Софтуер от Adobe, за да позволи оперативна съвместимост с приложения, които се изпълняват извън браузъра (напр. самостоятелни приложения, приспособления, потребителски интерфейс на устройства).

(б) Подлицензополучателят няма да показва никакви приложно-програмни интерфейси на Flash Player, версия 10.x чрез интерфейса на приставката за браузър по начин, който позволява подобно разширение да се използва самостоятелно за възпроизвеждане на съдържание от уеб страница.

(в) Софтуерът на Chrome Читалня не може да се използва за изобразяване на документи във формат PDF или EPUB, които употребяват протоколи или системи за управление на цифрови права, различни от Adobe DRM (Digital Rights Management – Управление на цифрови права).

(г) Adobe DRM трябва да се активира в Софтуера на Chrome Читалня за всички защитени с него документи във формат PDF и EPUB.

(д) Софтуерът на Chrome Читалня не може, освен както е разрешено изрично от техническите спецификации, да деактивира функционалности, предоставени от Adobe в Софтуера на Adobe, включително, без изброяването да е изчерпателно, поддръжка за формати PDF и EPUB и Adobe DRM.

2. Предаване по електронен път. Подлицензополучателят може да разреши изтеглянето на Софтуера от Adobe от уебсайт, интернет, интранет или подобна технология („Изпращания по електронен път“), при условие че Подлицензополучателят приеме, че всички разпространения на Софтуера от Adobe от страна на Подлицензополучателя, включително върху CD-ROM, DVD-ROM или други носители за съхранение и Изпращания по електронен път, ако са изрично разрешени, са предмет на основателни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неупълномощена употреба. По отношение на одобрените по-долу Изпращания по електронен път Подлицензополучателят приема да използва всички основателни ограничения за употребата, зададени от Adobe, включително тези, които се отнасят до сигурността и/или ограничението за разпространение до крайните потребители на Продукта на Подлицензополучателя.

3. Лицензионно споразумение с краен потребител и условия за разпространение.

(а) Подлицензополучателят гарантира, че Софтуерът от Adobe се разпространява до крайните потребители съгласно приложимо лицензионно споразумение с крайния потребител в полза на Подлицензополучателя и доставчиците му, като съдържа като минимум поне всяко от следните условия („Лиценз на крайния потребител“): (i) забрана върху разпространението и копирането, (ii) забрана върху промени и производни творби, (iii) забрана върху декомпилиране, прилагане на обратно инженерство, демонтиране или редуциране по друг начин на Софтуера от Adobe до формат, разбираем от хора, (iv) клауза, указваща собствеността върху Продукта на Подлицензополучателя (съгласно секция 8) от негова страна и от страна на лицензодателите му, (v) отказ от отговорност от косвени, специални, съпътстващи, наказателни и произтичащи вреди, и (vi) други стандартни за бранша откази от отговорност и ограничения, включително, съобразно: отказ от отговорност от всички приложими законови гаранции в пълната сила на разрешеното от закона.

(б) Подлицензополучателят гарантира, че Софтуерът от Adobe се разпространява до дистрибуторите на Подлицензополучателя съгласно приложимо лицензионно споразумение за разпространение в полза на съдържащите се условия за Подлицензополучателя и доставчиците му, които предпазват Adobe в степента, съдържаща се в Условията на Adobe.

4. Отворен код. Подлицензополучателят няма да предоставя пряко или непряко или да претендира, че предоставя, на никоя трета страна каквито и да било права или привилегии съгласно правата за интелектуална собственост или правата за собственост на Adobe, които подчиняват такава интелектуална собственост на лиценз за отворен код или схема, в които има или би могло да се тълкува, че има изискване, че като условие за употреба, промяна и/или разпространение Софтуерът от Adobe трябва: (i) да се разкрие или разпространи във форма на изходен код; (ii) да се лицензира с цел за изготвяне на производни творби; или (iii) да се разпространява повторно безплатно. С цел изясняване горното ограничение няма да попречи на Подлицензополучателя да разпространява и той ще разпространява безплатно Софтуера от Adobe в комплект със Софтуера на Google.

5. Допълнителни условия. По отношение на всяка актуализация, надстройка, нови версии на Софтуера от Adobe (наричани събирателно „Надстройки“), предоставени на Подлицензополучатели, Adobe си запазва правото да изисква допълнителни общи условия, приложими изключително към Надстройката и нейните бъдещи версии, и изключително до степента, в която подобни ограничения се налагат от Adobe за всички лицензополучатели на такава Надстройка. Ако Подлицензополучателят не приеме подобни допълнителни условия, той няма да има лицензионни права по отношение на такава Надстройка и лицензионните му права по отношение на Софтуера от Adobe се прекратяват автоматично на 90-ия ден от датата на предоставянето му на тези допълнителни условия.

6. Съобщения за права за собственост. Подлицензополучателят няма и ще изисква от дистрибуторите си да не изтриват или да променят по какъвто и да е начин съобщенията за авторски права, запазени марки, логотипи или свързани или други съобщения за права за собственост от Adobe (и нейните лицензодатели, ако има такива), които се показват върху или в Софтуера от Adobe или придружаващите го материали.

7. Технически изисквания. Подлицензополучателят и неговите дистрибутори могат да разпространяват само Софтуер от Adobe и/или Надстройка за устройства, които (i) отговарят на техническите спецификации, публикувани на адрес http://www.adobe.com/mobile/licensees (или на негов приемник), и (ii) са били проверени от Adobe в съответствие с долуописаното.

8. Проверка и актуализиране. Подлицензополучателят трябва да изпрати до Adobe всеки притежаван от него продукт (и която и да е негова версия), съдържащ Софтуер и/или Надстройка на Adobe („Продукт на Подлицензополучателя“), неотговарящ на критериите за изключване от Проверка на устройството, които Google трябва да представи на Adobe за удостоверяване. Подлицензополучателят плаща за всяко извършено от него изпращане, като придобива пакетите за проверка съгласно актуалните към дадения момент условия на Adobe, указани на адрес http://flashmobile.adobe.com/. Не може да се разпространява Продукт на Подлицензополучателя, който не е преминал проверка. Тя се извършва в съответствие с актуалния към дадения момент процес на Adobe, описан на адрес http://flashmobile.adobe.com/ („Проверка“).

9. Потребителски профили и Device Central. Подлицензополучателят ще бъде подканен да въведе определена информация за потребителския профил за Продуктите си като част от процеса на проверка или друг метод и ще предостави такава информация на Adobe. Adobe може (i) да използва тази информация за потребителския профил, както е необходимо в основателна степен, за да провери Продукта на Подлицензополучателя (ако такъв продукт подлежи на Проверка), и (ii) да показва такава информация за потребителския профил в системата Adobe Device Intelligence, която се намира на адрес https://devices.adobe.com/partnerportal/ и се предоставя чрез инструментите и услугите на Adobe за създаване и разработване с цел да позволи на програмистите и крайните потребители да виждат как съдържанието или приложенията се показват в Продукти на Подлицензополучателя (напр. как видеоизображения се показват на определени телефони).

10. Експортиране. Подлицензополучателят потвърждава, че законите и наредбите на Съединените щати ограничават експорта и реекспорта на стоки и технически данни с произход от Съединените щати, които може да включват Софтуер от Adobe. Подлицензополучателят приема, че няма да експортира или реекспортира Софтуера от Adobe без съответните митнически документи от Съединените щати и чуждестранните правителства, ако такива са необходими.

11. Условия за пренос на технологии.

(a) Освен съгласно с приложимите разрешения и споразумения за тази цел от или с приложимите страни Подлицензополучателите няма да използват и разрешават употребата на Софтуера от Adobe за кодиране или декодиране само на аудиоданни във формат mp3 (.mp3) на всякакви некомпютърни устройства (напр. мобилни телефони или приемници за цифрова телевизия), както и никакви продукти освен Софтуера от Adobe не могат да използват или да имат достъп до mp3 кодерите или декодерите, съдържащи се в този софтуер. Софтуерът на Adobe може да се използва за кодиране или декодиране на MP3 данни, съдържащи се във файл swf или flv, в който има видеоклип, снимка или други данни. Подлицензополучателят потвърждава, че използването на Софтуера от Adobe за некомпютърни устройства, както е описано в забраните в тази секция, може да изисква плащането на лицензионни възнаграждения или други суми на трети страни, които може да притежават правата на интелектуална собственост, свързани с технологията MP3, и че нито Adobe, нито Подлицензополучателят са плащали отчисления или други суми заради правата на интелектуална собственост на трета страна за такава употреба. Ако Подлицензополучателят изисква MP3 кодер или декодер за такава употреба, той е отговорен за получаването на необходимия лиценз за интелектуална собственост, включително всички приложими патентни права.

(б) Подлицензополучателят няма да използва, копира, възпроизвежда и променя (i) изходния код On2 (вследствие на това представен като компонент от Изходния код), ако това се налага, за да позволи на Софтуера от Adobe да декодира видеоклип във формата на Flash видеофайл (.flv или .f4v), и (ii) изходния код Sorenson Spark (вследствие на това представен като компонент от Изходния код) за ограничените цели на извършването на поправки на програмни грешки и подобряване на ефективността на Софтуера от Adobe. Всички кодеци, предоставени със Софтуера от Adobe, могат да се използват и разпространяват единствено като неразделна част от Софтуера на Adobe и не могат да се използват от никое друго, включително и от приложения на Google.

(в) Изходният код може да бъде предоставен с кодек AAC и/или кодек HE-AAC („Кодекът AAC“). Използването на Кодека AAC зависи от това Подлицензополучателят да получи правилен лиценз за патент, покриващ необходимите предоставени от VIA Licensing патенти, за крайни продукти, за или в които ще се използва Кодекът AAC. Подлицензополучателят потвърждава и приема, че по силата на настоящото Споразумение Adobe не предоставя лиценз за патент за Кодек AAC на Подлицензополучателя или на неговите Подлицензополучатели.

(г) ИЗХОДНИЯТ КОД МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА КОД, ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА AVC (РАЗШИРЕНО ВИДЕОКОДИРАНЕ) ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ПАРТНЬОР ЗА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ, НИТО СЕ ПОДРАЗБИРА ТАКЪВ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. Вижте http://www.mpegla.com

12. Актуализиране. Подлицензополучателят няма да заобикаля усилията на Google или Adobe да актуализират Софтуера от Adobe във всички продукти на Подлицензополучателя, включващи Софтуера от Adobe в пакет със Софтуера на Google („Продукти на Подлицензополучателя“).

13. Съобщения за признание и за права за собственост. Подлицензополучателят ще посочи Софтуера от Adobe в общодостъпни спецификации на Продукта на Подлицензополучателя и ще включи съответното лого на Софтуера от Adobe (фирменото лого на Adobe специално се изключва) върху опаковката на Продукта на Подлицензополучателя или маркетинговите материали по начин, който съответства на марковите характеристики на други продукти на трети страни, съдържащи се в Продукта на Подлицензополучателя.

14. Без гаранция. СОФТУЕРЪТ ОТ ADOBE СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА УПОТРЕБА И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, И ADOBE НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЕФЕКТИВНОСТ. ADOBE И ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ ГАРАНТИРАТ И НЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЕФЕКТИВНОСТТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ОТ ADOBE. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЯКА ГАРАНЦИЯ, УСЛОВИЕ, ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ КЛАУЗА, В СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЪЩИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРИЛОЖИМ ЗА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ В НЕГОВАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ADOBE И ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ КЛАУЗИ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА, ОБЩОТО ПРАВО, ОБИЧАЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ВЪПРОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРОДАВАЕМОСТ, ИНТЕГРАЦИЯ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ ПРИЕМА, ЧЕ НЯМА ДА ПРЕДЛАГА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТ ИМЕТО НА ADOBE.

15. Ограничение на отговорността. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ADOBE ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ Й НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ, ИСКОВЕ ИЛИ РАЗХОДИ ИЛИ ЗА ПРОИЗТИЧАЩИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИ ВРЕДИ, ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ СПЕСТЯВАНИЯ ДОРИ АКО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ADOBE Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЗАГУБИ, ВРЕДИ, ИСКОВЕ ИЛИ РАЗХОДИ, КАКТО И НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК ОТ ТРЕТА СТРАНА. ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПОДЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ADOBE И ТАЗИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ Й СЪГЛАСНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ХИЛЯДА ДОЛАРА (1 000 Щ.Д.). Нищо, съдържащо се в настоящото Споразумение, не ограничава отговорността на Adobe към Подлицензополучателя в случай на смърт или телесни наранявания, произтичащи от небрежност или неправомерно увреждане вследствие измама от страна на Adobe. Adobe действа от името на доставчиците си за целите на отхвърляне, изключване и/или ограничаване на задължения, гаранции и отговорност, както е посочено в настоящето Споразумение, но не и в друго отношение и за други цели.

16. Условия за защита на съдържанието

(a) Определения.

„Правила за съвместимост и надеждност“ означава документът, установяващ правилата за съвместимост и надеждност за Софтуера от Adobe, който се намира на адрес http://www.adobe.com/mobile/licensees или на негов приемник.

„Функции за защита на съдържанието“ означава онези аспекти на Софтуера от Adobe, които са създадени да осигурят спазване на Правилата за съвместимост и надеждност, както и да предотвратят възпроизвеждане, копиране, промяна, повторно разпространение или други действия по отношение на цифровото съдържание, разпространявано за употреба от потребителите на Софтуера на Adobe, когато такива действия не са упълномощени от собствениците на подобно цифрово съдържание или лицензираните му дистрибутори.

„Код за защита на съдържанието“ означава кодът в определени, обозначени версии на Софтуера от Adobe, който разрешава определени Функции за защита на съдържанието.

„Ключ“ означава стойност за шифроване, съдържаща се в Софтуера от Adobe, за употреба при дешифриране на цифрово съдържание.

(б) Ограничения на лиценза. Правото на Подлицензополучателя да изпълнява лицензите по отношение на Софтуера от Adobe е предмет на следните допълнителни ограничения и задължения. Подлицензополучателят гарантира, че неговите клиенти ще спазват тези ограничения и задължения в същата степен, наложена на Подлицензополучателя по отношение на Софтуера от Adobe. Отказът или неспособността от страна на потребителите на Подлицензополучателя да спазват тези допълнителни ограничения и задължения се третира като сериозно нарушение от страна на Подлицензополучателя.

б.1 Подлицензополучателят и потребителите могат да разпространяват само Софтуер от Adobe, който отговаря на Правилата за съвместимост и надеждност, както е потвърдено от Подлицензополучателя по време на процеса на проверка, описан по-горе в Условията на Adobe.

б.2. Подлицензополучателят няма (i) да заобикаля Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe или на всеки свързан Софтуер от Adobe, който се използва за шифроване или дешифриране на цифрово съдържание за упълномощена употреба от потребители на Софтуера от Adobe, или (ii) да разработва или разпространява продукти, които са създадени да заобикалят Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe или на всеки Софтуер от Adobe, който се използва за шифроване или дешифриране на цифрово съдържание за упълномощена употреба от потребители на Софтуера от Adobe.

(в) С настоящото ключовете се определят като поверителна информация на Adobe и по отношение на тях Подлицензополучателят ще се придържа към процедурата на Adobe за работа с изходен код (предоставя се от Adobe при поискване).

(г) Удовлетворение по съдебен ред. Подлицензополучателят приема, че нарушението на това Споразумение може да компрометира Функциите за защита на съдържанието на Софтуера от Adobe и да причини уникално и продължително увреждане на интересите на Adobe и собствениците на цифрово съдържание, които разчитат на такива Функции за защита, и че паричните вреди може да са недостатъчни да компенсират напълно такова увреждане. Затова Подлицензополучателят приема, че Adobe може да има право да търси удовлетворение по съдебен ред с цел предотвратяване или ограничаване на увреждането, причинено от такова нарушение, в допълнение към паричните вреди.

17. Предвидена трета страна бенефициент. Adobe Systems Incorporated и Adobe Software Ireland Limited са предвидените трети страни бенефициенти на споразумението на Google с Подлицензополучателя по отношение на Софтуера от Adobe, включително, без изброяването да е изчерпателно, на Условията на Adobe. Подлицензополучателят приема, независимо от съдържание с противоположен смисъл в споразумението си с Google, че Google може да разкрие идентичността му пред Adobe и да удостовери в писмен вид, че лицензионното споразумение е между Подлицензополучателя и Google и включва Условията на Adobe. Подлицензополучателят трябва да има споразумение с всеки от лицензополучателите си. Ако те имат право да разпространяват повторно Софтуера от Adobe, то това споразумение ще включва Условията на Adobe.

Освен това използването от ваша страна на определени компоненти на Chrome OS е предмет на следните условия:

MPEG-4

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗ ЗА ПОРТФОЛИО ОТ ПАТЕНТИ ЗА MPEG-4 VISUAL ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РЕКЛАМНИ, ВЪТРЕШНИ И ТЪРГОВСКИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.