Да се намерят изображения със...
 
За целта в полето за търсене:
Въведете важните думи: зимeн скреж
Поставете точните думи в кавички: "ледено цвете"
Въведете OR между всички думи, които искате: дървета OR плевели OR треви
Поставете знак минус непосредствено пред думите, които не искате: -прозорци
След това резултатите да се стеснят по...
Намерете изображения във всеки размер, който ви е необходим.
Посочете формата на изображенията.
Намерете изображения в предпочитаните от вас цветове.
Ограничете вида на намираните от вас изображения.
Намерете изображения, публикувани в определен регион.
Търсете в един сайт (например sfmoma.org ) или ограничете резултатите си до един домейн, като например .edu, .org или .gov
Намерете изображения в предпочитания от вас формат.
Намерете изображения, които можете да ползвате свободно.
Можете също...
Намиране на страници, подобни на даден URL адрес
Да използвате оператори в полето за търсене
Да персонализирате настройките си за търсене
Приложения на Google
Главно меню